Siirry sisältöön
Tietosuojaselosteen laatimispäivä  8.3.2022 
Hankkeen nimi ja kestoaika  Digi perheiden voimavarana –hanke 1.9.2021-31.8.2023 
Hankkeen kuvaus 

 

Hankkeessa hyödynnetään virtuaali- ja lisättyä todellisuutta (VR ja AR) lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä kuntoutuksessa ja muussa työssä. Virtuaalitodellisuuteen pohjautuvaa osaamista on kehitetty terveydenhuollon kuntouttavassa työssä, mutta sosiaalialalla kyseistä osaamista ei juuri ole. Hankkeen tavoitteena on: 

-Kartoittaa virtuaalisen todellisuuden käytön nykytilanne lasten nuorten ja perheiden palveluissa 

– Edistää ja vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden ohjauksessa toimivien työntekijöiden digitaalisten taitojen hyödyntämistä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 

– Laajentaa työntekijöiden digitaalisten palvelujen osaamista esimerkiksi VR-teknologiasta ja pelillisyydestä 

– Edistää lasten, nuorten ja perheiden palvelujen saatavuutta monimuotoisin digitaalisin keinoin koronapandemian aikana ja sen jälkeen 

– Arvioida kehitettyjen palveluiden käytettävyyttä, hyväksyttävyyttä, vaikutuksia ja kustannuksia 

– Tukea neuropsykiatrista kuntoutusta tarjoavien yritysten digiloikkaa, joka tuo lisäarvoa yritysten palvelutarjontaan  

Hankkeen rekisterinpitäjä 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, PL 12, 00511 Helsinki                    
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava  Liisa Leppänen, 050 563 5169, tietosuojavastaava@diak.fi 
Hankkeen yhteyshenkilö  Projektipäällikkö Tuovi Kokkonen, tuovi.kokkonen@diak.fi  050 464 9229
Hankkeen osapuolet  

 

Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Savon Ely 
Mitä henkilötietoja hankkeessa käsitellään?  Yhteistyökumppanien työntekijöiltä kysytään: 

•Organisaatio 

•Ammattinimike/toimiala 

•Sukupuoli 

•Ikä 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste? 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava: 

Tutkittavan suostumus 

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö 

Oikeutettu etu, mikä: 

 

Käsitelläänkö hankkeessa arkaluonteisia henkilötietoja (EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä)?  Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja 

 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja: 

Rotu tai etninen alkuperä 

Poliittiset mielipiteet 

Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

Ammattiliiton jäsenyys 

Geneettiset tiedot 

Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 

Terveystiedot 

Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 

Rikostuomioihin tai rikkomuksiin liittyvät tiedot 

 

Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen erityisehtoon: 

Tutkittava nimenomainen suostumus 

Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus 

Tutkittava on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi 

Käsittely on tarpeen tärkeän yleisen edun vuoksi 

Muu, mikä:  

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?  Henkilötietoja kerätään tutkimukseen seuraavista lähteistä: 

Suoraan tutkimukseen osallistuvilta 

    Henkilökohtainen haastattelu, ei tallennettu 

    Kyselylomake, paperinen 

    Kyselylomake, sähköinen 

    Videointi tai muu tallentaminen 

    Muu tapa, mikä: 

Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja: 

 

Tutkittavalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, osallistuminen on vapaaehtoista. 

Siirretäänkö tai luovutetaanko henkilötietoja hankkeen ulkopuolelle?  Tietoja ei siirretä eikä luovuteta hankkeen ulkopuolelle 

  Tietoja siirretään tai luovutetaan hankkeen ulkopuolelle, minne ja kenelle: Tietoarkiston ohjeiden mukaan anonymisoitu tutkimusaineisto siirretään viiden vuoden välein Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 

Siirretäänkö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?  Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja siirretään tai luovutetaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle, minne ja kenelle: 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?  Asiakirjojen säilytysajat määritellään Diakin arkistonmuodostussuunnitelmassa ja ne pohjautuvat pääasiallisesti lainsäädäntöön, rahoittajan vaatimuksiin, korkeakoulujen yleiseen käytäntöön tai Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnollisten tarpeiden perusteella määrittelemiin säilytysaikoihin.  

Hankkeen henkilörekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä rahoittajan vaatimuksista riippuen 10–15 vuotta.  

Säilytysajan päättymisen jälkeen paperiset tiedot tuhotaan tietosuojasäiliössä ja sähköiset tiedot poistetaan järjestelmistä. 

Miten henkilötiedot suojataan?  Hankkeelle on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi 

 

Paperiaineistot 

Paperiaineistoa ei kerätä 

Paperiaineistoa kerätään, aineisto suojataan seuraavalla tavalla:  

 

Sähköiset aineistot 

Kaksivaiheinen tunnistautuminen 

Käyttäjätunnus 

Salasana 

Käyttöoikeuksien rajaaminen 

Muu, mikä: 

 

Tutkimusaineiston anonymisointi / pseudonymisointi 

Tutkimusaineisto anonymisoidaan (kaikki henkilötiedot poistetaan täydellisesti niin, että tunnistamiseen ei voida palata eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja) 

Tutkimusaineisto pseudonymisoidaan (tunnistettavuuteen voidaan palata koodiavaimen tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja 

Tutkimusaineisto anonymisoidaan tai pseudonymisoida osin, miltä osin:  

Tutkimusaineistoa ei anonymisoida eikä pseudonymisoida, miksi: Minun arkeni ja elämäni -kyselyssä olleet epäsuorat henkilötiedot jäävät tallennettavaan aineistoon, koska ne ovat oleellista tietoa mahdollisessa aineiston jatkokäytössä. 

Miten henkilötietoja käsitellään hankkeen päättymisen jälkeen (ennen hävittämistä)?   Kaikki henkilötiedot hävitetään. 

  Henkilötietoja (nimi, sähköposti, organisaatio) voidaan käyttää hankkeen jälkeen uutiskirjeen lähettämiseen. 

Tutkimusrekisterin henkilötiedot arkistoidaan pseudonymisoituna. 

Tutkimusrekisterin henkilötiedot arkistoidaan anonymisoituna. 

 

Mihin ja miten aineisto arkistoidaan: Yhteistyökumppanien yhteyshenkilöiden tiedot arkistoidaan Dynasty-säilytysjärjestelmään.  

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  Hankkeen henkilörekisteriä ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin. 
Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä?   Sinulla on oikeus esittää pyyntö tietojesi tarkastamisesta, oikaisemisesta tai poistamisesta. Pyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella Diakin julkisten verkkosivujen kautta: https://www.diak.fi/diak/organisaatio/tietosuoja-ja-saavutettavuus/#21f90a27 

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan lomakkeen lähettämisen yhteydessä vahvalla tunnistautumisella.  

Voit tiedustella pyyntösi käsittelystä Diakin tietosuojavastaavalta. 

Jos oikaistavaksi tai poistettavaksi pyydettyjä henkilötietoja ei voida enää yksilöidä tai poistaa hankkeessa syntyneestä tutkimusaineistosta, Diakin tietosuojavastaava tekee hallinnollisen päätöksen, voidaanko esitetty pyyntö toteuttaa. Vastaus ilmoitetaan sinulle kirjallisesti ja siitä on mahdollista valittaa tietosuojavaltuutetulle, joka on valtakunnallinen viranomainen. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 

tietosuoja@om.fi 

029 566 6700 

www.tietosuoja.fi